Lakisääteiset

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Tmi Tiia Ahokainen
Ankkurikaari 6 54915 Saimaanharju
Y-tunnus: 2061158-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot
Tiia Ahokainen
Ankkurikaari 6 54915 Saimaanharju
Puh. 050-3073703 Sähköposti:tiiaahokainen@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.
Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä, Cookies.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluisen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet
MANUAALINEN AINEISTO: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
SÄHKÖINEN AINEISTO: Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa.
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolislta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SLL -suojattua yhteyttä.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja reisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäviksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämisen etämyyntiä ja muuta suoramarkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjotuksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosojaselosteessa kuvattuje tarkoitusten toteuttamiseksi.
Tietoja voidaan käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tain muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai leitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivustonkäyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensakäsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietotuoja-asioiden valvontaviranomaisille www.tietosuoja.fi